LIST OF POSTS

Browse through the LIST OF POSTS(above) or Blog Archive(sidebar)

Friday, November 23, 2007

THIRUVARUTPA 6th Thirumurai BOOK

Here is the download links for the pdf files. It contains 6th Thirumurai songs (4 parts in 4 pdf) from the book titled Thiruvarutpa penned by Vallalar. This book contains 6 divisions each named as "mudhal thirumurai", "iraandam thirumurai", "moondram thirumurai", "naanagam thirumurai", "eyindham thirumurai", "aaraam thirumurai". Here is the sixth division which considered as a most important guide to the Samarasa Suttha Sanmargam.

First part of 6th Thirumurai pdf

Second part of 6th Thirumurai pdf

Third part of 6th Thirumurai pdf

Fourth part of 6th Thirumurai pdf

24 comments:

vinoth said...

i am a deep devote of lord vallalar.
arutperunjothi arutperunjothi
thanipperungarunai arutperunjothi

Ernestohari said...

Hi parthish, please add your photograph in your detailed profile page, so that all can see the beautiful contributor and relish..Arutperunjyoti thaniperunkarunai

Prasad said...

Hi Parthish, The blog is wonderful. Thanks for your contribution.

ஆனந்த குமார் | Ananda kumar said...

its a fabulous site... keep up ur good work....

Vino said...

I love my Dad Thiruarutperagasa Vallalar

yella uyirgalum enbutru Valga

ச. முத்துக்குமரசாமி said...

keep ur good job

Unknown said...

Thanks a lot. If you can add mp3 of thiruvarutpa, it will be grateful.

Unknown said...

Petra thai

Unknown said...

அருட்பெரும்ஜோதி ஆண்டவர் துணையுடன் தங்களின் அருட் தொண்டு மே ன் மே லும் வளர்க ,வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்

Unknown said...

Nanre Nanru best of luck
Good job
Inburtu Vazga

Unknown said...

Nanre Nanru best of luck
Good job
Inburtu Vazga

Tamilvanan said...

Vallar is a only avadar of god.

K. Aravindhkumar said...

thiru vallalaravargal oru maberum gnana puratchiyalar...avar pirandha natil pirandhadharku naam perumai kolvom...

Subash sps said...

Vallalar is truth promise எனக்கு எல்லாம் வள்ளற்பெருமான் தான். நல்லமுறையில் உங்கள் நுட்பமான இந்த வேலை அமைந்துள்ளது . நன்றி ஒரு வார்த்தைகள் போதாது.

அருட்பெருஞ்ஜோதி
அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை
அருட்பெருஞ்ஜோதி

எல்லாம்-உயிர்களும்-இன்புற்றுவாழ்க

Unknown said...

Thanks a lot for this diamonds!

Unknown said...

Please upload the sathsangam (mp3) also! Now I have delete all the movie songs and only have the speech of kuppusamy ayya (Salem) only. Please upload more about sathsangam audios.

சாலைபேரரசு Brahmadesam said...

Vallalar UNMAI PATHIRIKAI
vasanabagam


...............

Salai Prabagaran said...

«¸Ã¿¢¨Ä Å¢Çí̺ò¾÷ «¨ÉÅÕìÌõ «Å÷À¡ø
«Á÷ó¾ºò¾¢ Á¡ÃÅ÷¸û «¨ÉÅÕìÌõ «Åáø
À¸ÃÅÕõ «ñ¼Å¨¸ «¨Éò¾¢ÛìÌõ À¢ñ¼ô
À̾¢¸û«í ¸¨Éò¾¢ÛìÌõ À¾í¸û«¨Éò ¾¢ÛìÌõ
­¸ÃÓÚõ ¯Â¢÷±¨ÅìÌõ ¸ÕÅ¢¸û«í ¦¸¨ÅìÌõ
±ô¦À¡ÕðÌõ «ÛÀÅí¸û ±¨ÅìÌõÓò¾¢ ±¨ÅìÌõ
º¢¸ÃÓ¾ø º¢ò¾¢Å¨¸ ±¨ÅìÌõ´Ç¢ ÅÆíÌõ
¾¢ÕüÈõ ÀÄó¾É¢§Ä ¦¾öÅõ´ý§È ¸ñË÷.

Salai Prabagaran said...

சததஸய = சததததன; ஶோநத உத³ ொதௌ = வோகபம ோபோவதம சோநதம உதபபதம; தலய பரதயொயௌ =
இர ஸமோனமோன வரததகளம; ஏகோக³ ரதோ பரணோம: = ஏகோகரைதயன பரணோமஙகளோகம.
வோகபம மறறலம ோபோவதறகம ஏகோகரைத வரவதறகம இைடயல எநத நைலயம இலைல. (ஸூரயன
உதகக இரடட அகலவத ோபோல.) நோரோத வழயல ொபரகக ஏறபடமோபோத மனனரநத நைல ோபோய
இனனம ோமலோன நைல வர வர ோமலம ோமலம ோமலோன நைலகக ொகோணட ோபோகம பதய மோறறம
(வரதத) ஏறபடடகொகோணோட இரககம. இத இரணடம தனததனோய ஏறபடோமல ஒனறோகோவ
ஏறபடகனறன. இதோவ நோரோத பரணோமம ஆகம.

Unknown said...

ARUL PERUM JOTHI, THANI PERUM KARUNAI,

Ayyavin arul alavidamudiyathadu.
oru murai vadalur sadya gnana sabai sendru vaarunkal, nambikai kollunkal, unmaiyaka irukka paarunkal, vaalvil nichayam munnetramthan,
Thiruchitrambalam.

Unknown said...

I got my job among high competition, only due to ayya blessing,

I visited to vadalur on the way to vellore, the same day i succeeded in my life, and being as continuous improvement.

Still I very much believe with ayya blessing in my life. He is standing in the form of jothi to bless you all, Have a visit.

Suresh said...

Sir, god bless you for the noble work. pls can you upload the other 5 thirumurais too?

sridevichennammal said...

Very good service to the lay men and to the well organized Spiritual aspirants of Sri Arut Praghasa Vallalar.
Always we shall remember you and thank you.
Blessings from an elderly family ,
With gratitude ,
Mathuraja Lakshmanan ,
BOMMIDI THURINJIPATTI ,
DHARMAPURI dt.
WHOAM SANTHI.

Unknown said...

எல்லாம் உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க